Nagradne igre

1. Splošne določbe

Prospot d.o.o. Radovljica, Langusova 22, 4240 Radovljica (v nadaljevanju Produkcija Prospot oziroma organizator) prireja nagradna žrebanja oz. nagradne igre v reklamne namene na prireditvah, ki jih organizira Produkcija Prospot ter na Facebook profilih Nune v akciji; Mamma Mia; Dinamitke (v nadaljevanju Facebook profili); z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradna igra).

2. Namen nagradnih iger

Namen nagradnih iger je promocija znamke Produkcija Prospot, aktivacija ljubiteljev znamke Produkcija Prospot in povečanje obiska lastne spletne strani in Facebook profilih.

3. Trajanje nagradnih iger

Nagradne igre bodo potekale od 4.11.2022 do preklica. Podatki o vsaki posamezni nagradni igri, kot npr. obdobje vsake posamezne nagradne igre in način sodelovanja, pogoji sodelovanja, morebitne nagrade, itd. bodo objavljeni na obrazcu ali, ki ga sodelujoči v nagradni igri izpolni in fizično preda organizatorju ali potom Facebook profilov.

4. Sodelovanje v nagradnih igrah

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, Prospot d.o.o. Radovljica, Langusova 22, 4240 Radovljica.

Seznam nagrajencev hrani podjetje Prospot d.o.o. Radovljica, Langusova 22, 4240 Radovljica Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo osebnega imena in priimka oz. svojega Facebook naziva s povezavo na svoj profil, na Facebook profilih. Produkcija Prospot kot upravljavec vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

5. Nagrade

Nagrade bodo navedene ob vsakokratnem razpisu posamezne nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča.

6. Odgovornosti organizatorja

Produkcija Prospot ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 

  • (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook. 
  • (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
  • Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
  • Vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence.

V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@prospot.si . Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

7. Neudeležba podjetja Meta in njegovih platform

Tudi takrat, ko se nagradna igra organizatorja odvija na družbenih medijih, podjetje Meta s svojimi platformami ne sponzorira izvedbe in ni noben način vključeno v le-to. Zaradi tega omenjena družba s svojimi platformami do sodelujočih nima nobenih obveznosti ali odgovornosti.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook profilih Produkcije Prospot.

Prospot d.o.o.

Jurij Franko, direktor

Radovljica, april 2023